Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Sun Drive Communications s.r.o.

se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, 602 00 Brno

IČO: 26941007

DIČ: CZ26941007

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46980

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, a to v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
  • Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi společností Sun Drive Communications s.r.o., se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, 602 00 Brno, IČO: 26941007, DIČ: CZ26941007, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46980 (dále jen „Dodavatel“) a Objednatelem.
  • Pro účely těchto VOP mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Cena zboží

cena za zboží nebo služby sjednaná ve Smlouvě mezi Dodavatelem a Objednatelem

Zboží

Zbožím se rozumí věci, nebo služby, případně činnost s jiným výsledkem, dále také zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Dodavatel

prodejce zboží nebo poskytovatel jiného plnění, případně správce osobních údajů, přičemž se vždy jedná o společnost Sun Drive Communications s.r.o.

Faktura

Fakturou se rozumí právními předpisy stanovený daňový doklad

Objednatel

Objednatel zboží; Objednatelem se rozumí také Spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Objednávka

objednávka zboží Dodavatele se všemi předepsanými náležitostmi učiněná prostřednictvím webového formuláře internetového obchodu Dodavatele

Reklamační řád

písemný souhrn informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, jak reklamaci uplatnit

Služba

činnosti Dodavatele pro Objednatele v souvislosti s dodáním Zboží

Smlouva

kupní smlouva na zboží uzavřená mezi Dodavatelem a Objednatelem

Smluvní strany

Dodavatel a Objednatel

Spotřebitel

každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem

Webová stránka

internetová stránka Dodavatele www.sd-c.cz

Záruka

záruka Dodavatele, že bude Zboží po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti

 1. Uzavření Smlouvy
  • Umístění nabízeného Zboží na Webových stránkách je návrhem k uzavření Smlouvy. Objednávku Objednatel učinění prostřednictvím objednávkového webového formuláře, uveřejněného na Webových stránkách.
  • Pro vyloučení veškerých pochybností je Smlouva mezi Dodavatelem a Objednatelem uzavřena přes Webové stránky odesláním oznámení o přijetí Objednávky Dodavatelem na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Objednávce. Poptání Zboží je také možné elektronickou poštou na e-mailové adrese Dodavatele uvedené na Webové stránce.
  • Při zadávání Objednávky si Objednatel vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  • Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém webovém formuláři a potvrzení Objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  • Před odesláním Objednávky může Objednatel zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednatel Objednávku odešle Dodavateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém webovém formuláři a potvrzení Objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Dodavatel splnit, zašle Objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Objednatele o přijetí této nabídky vůči Objednateli na jeho e-mailovou adresu.
  • Objednatel může zrušit Objednávku, dokud není Objednateli doručeno oznámení o přijetí Objednávky Dodavatelem; tím nejsou nijak omezena zákonná práva Objednatele na zrušení smlouvy, či vrácení zboží v příslušné, níže uvedené lhůtě. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, nebo e-mail Dodavatele uvedený na Webových stránkách.
  • V případě, že došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny zboží na Webových stránkách nebo v objednávkovém webovém formuláři, není Dodavatel povinen dodat Objednateli Zboží za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že bylo Objednateli zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Dodavatel informuje Objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Objednatele o přijetí této nabídky vůči Objednateli na jeho e-mailovou adresu.
 2. Změny VOP
  • Tyto VOP lze v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Dodavatel případné změny oznámí Objednateli, respektive veřejnosti, alespoň prostřednictvím svých webových stránek, a to nejméně 15 dnů před nabytím jejich účinnosti. Uvedená 15 denní lhůta nemusí být dodržena v případě, že změna VOP vyplývá ze změny právního předpisu nebo takové změny poměrů, kterou Dodavatel nemohl ovlivnit, jako jsou například okolnosti vyšší moci a podobně, nebo například změny technického či organizačního rázu, případně pokud změna neovlivní postavení Objednatele (např. nepodstatné jazykové úpravy, grafické úpravy a podobně), takovéto změny není Objednatel oprávněn odmítnout. Objednatel má právo konkrétní změněné Obchodní podmínky do nabytí jejich účinnosti písemně odmítnout, jestliže ještě nebylo plněno ze Smluv, které uzavřel s Dodavatelem.
 3. Cena služeb a platební podmínky
  • Cena zboží je smluvní a je stanovena ve Smlouvě. Jsou-li informace o Cenách zboží uvedeny na Webové stránce, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Cena zboží sjednaná ve Smlouvě má přednost před cenami uvedenými na Webové stránce.
  • Cenu zboží může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:
   • dobírkou při doručení Zboží; hotovost přebírá od Objednatele dopravce, popř. Objednatel, při osobním odběru Zboží v sídle Dodavatele, pokud to bude nabídka Dodavatele umožňovat;
   • bezhotovostně převodem na účet Dodavatele uvedený v daňovém dokladu (faktuře), který Dodavatel doručí Objednateli společně s   potvrzením Objednávky;
   • bezhotovostně převodem na účet Dodavatele prostřednictvím platební brány.

Jiný způsob úhrady Ceny zboží je možný jen pokud jej Dodavatel výslovně nabízí nebo je dohodnut ve Smlouvě.

 • V případě platby v hotovosti (na dobírku) je Cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Cena zboží splatná u platby platební kartou okamžitě po zpracování platby příslušným bankovním systémem, u bezhotovostního převodu okamžitě po zpracování platby příslušným bankovním systémem po uzavření Smlouvy, nestanoví-li daňový doklad vystavený Dodavatelem (faktura), nebo jeho internetová nabídka, pozdější datum splatnosti.
 • V případě bezhotovostní úhrady Zboží Objednatel poukáže platbu se správným variabilním symbolem na bankovní účet uvedený na faktuře Dodavatele. Platba zaslaná na jiný účet než je bankovní účet Dodavatele uvedený na řádné faktuře se nepovažuje za řádnou úhradu Ceny zboží.
 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Objednatel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 • Cena zboží se považuje za řádně a včas uhrazenou, je-li ve smluvené výši a v dohodnuté době splatnosti připsána na bankovní účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě, či na daňovém dokladu, a to pod variabilním symbolem tam uvedeným.
 • Pro případ prodlení se splacením peněžitého dluhu se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši. Úhradou úroků z prodlení není nijak dotčeno právo Dodavatele na náhradu újmy Objednatelem, který není Spotřebitel – ustanovení § 1971 občanského zákoníku se tak nepoužije.
 • Je-li v prodlení se splacením peněžitého dluhu podnikatelský subjekt (ať již právnická nebo fyzická osoba), který není Spotřebitelem, je povinen vedle úroku z prodlení zaplatit Dodavateli i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
 1. Dodací podmínky
  • Dodavatel je povinen odeslat Zboží v termínu, uvedeném v potvrzení objednávky (zpravidla 3 pracovní dny od řádně a včas uhrazené Ceny zboží a v případě úhrady Ceny zboží na dobírku zpravidla do 3 pracovních dní od odeslání potvrzení objednávky).
  • Dodavatel umožňuje následující způsoby dodání Zboží:
   • osobní odběr v sídle Dodavatele na adrese Mendlovo náměstí 907/1a, 602 00 Brno jen pokud je to výslovně uvedeno v nabídce;
   • zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím dopravce,
   • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny určené Objednatelem v Objednávce jen pokud je to výslovně uvedeno v nabídce.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel nebezpečí škody na věci od okamžiku započetí nakládky v místě určeném Objednatelem, nebude-li toto místo Objednatelem určeno, pak v místě sídla Dodavatele, a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, nebude-li v nabídce uvedeno jinak.
 • Objednatel je povinen Zboží řádně a včas převzít a uhradit za něj sjednanou Cenu.
 • Dodavatel či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním Zboží předložení identifikačního průkazu Objednatele, či osoby Objednatelem k převzetí pověřené (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Dodavatel či dopravce odmítnout Zboží vydat, přičemž vícenáklady spojené s nemožností Objednatele prokázat svoji totožnost při převzetí Zboží jdou vždy k tíži Objednatele. Dodavatel nebo osoba Dodavatelem pověřená je oprávněn, v případě pochybností o osobě přejímající Zboží, pořídit si fotokopii jejího identifikačního průkazu.
 • Doklady k Zboží, zejména daňový doklad, odešle Dodavatel Objednateli společně se Zbožím, a to případně i na e-mailovou adresu Objednatele.
 1. Přechod nebezpečí
  • Jestliže je jako způsob dodání Zboží určen osobní odběr, přechází nebezpečí škody na Zboží na Objednatele v okamžiku převzetí Zboží, případně v okamžiku, kdy si Objednatel Zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Dodavatelem bylo umožněno se Zbožím nakládat.
  • Jestliže je jako způsob dodání Zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Objednatele, když je Zboží Dodavatelem předáno prvnímu dopravci pro přepravu Objednateli podle Smlouvy. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel Zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Dodavatel nenabídl a v takovém případě přechází nebezpečí škody na Zboží na Objednatele okamžikem jeho předání dopravci určenému Objednatelem.
  • Ztráta nebo poškození Zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu Zboží, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Dodavatele.
 2. Vyšší moc
  • Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Dodavateli v plnění smluvních závazků, má Dodavatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Dodavatel odpovědnost za vzniklou škodu, přičemž je zproštěn jakýchkoli závazků ze Smlouvy, jejichž plnění bylo zabráněno působením vyšší moci. Tím není dotčeno právo na vydání bezdůvodného obohacení.
  • Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany, tj. zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z dané Smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z dané Smlouvy nebo jakákoliv jiná podobná příčina.
 1. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem – Reklamační řád
  • Zpracování Objednávek ze strany Objednatelů, věnuje Dodavatel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý proces. I přes snahu Dodavatele může dojít k tomu, že Objednatel nebude zcela spokojen s vyřízením Objednávky. Pro tyto případy platí níže uvedený Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto VOP.
  • Objednatel odpovídá za vady plnění Dodavatele, které způsobily jím dodané údaje, informace a podklady, které Dodavatel nemohl při obvyklé péči rozpoznat jako nesprávné.
  • Odpovědnost Dodavatele
   • Dodavatel odpovídá Objednateli, že Zboží nemá při převzetí žádné vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel Zboží převzal:
 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jím prováděné,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Objednatel Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Dodavateli či dopravci a je oprávněn takové Zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Objednatel od Dodavatele či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím dokumentu (zpravidla v kopii dodacího listu). Nebude-li poškození zásilky popsáno v předávacím protokolu, zanikají práva Objednatele, který není Spotřebitelem, z vadného plnění.
  • Ke Zboží je přikládán nebo prostřednictvím e-mailu zasílán daňový doklad (Faktura), který společně s dodacím listem slouží k uplatnění reklamace.
  • Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých Objednatelem, a Dodavatel nemohl při vynaložení odborné péče zjistit jejich nevhodnost.

 

 • Práva z vadného plnění
  • Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž Strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na:
 1. dodání nového Zboží,
 2. dodání chybějící části Zboží
 3. opravu Zboží,
 4. přiměřenou slevu z ceny nebo
 5. odstoupení od Smlouvy.

Způsob vyřízení reklamace si volí Objednatel, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace by měl odpovídat charakteru vady. Je-li možné vadu snadno a rychle odstranit, může Objednatel žádat opravu, nebo výměnu vadné části Zboží. Pokud to není k povaze vady nepřiměřené, má Objednatel právo na dodání zcela nového Zboží. Není-li možné reklamaci vyřídit opravou, výměnou vadné části Zboží nebo dodáním nového Zboží, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit; Objednatel, který je spotřebitelem, má právo si sám vybrat mezi dodáním nového Zboží, nebo odstoupením od Smlouvy. Objednatelem zvolený způsob vyřízení reklamace může být dodatečně změněn jen s výslovným souhlasem Dodavatele.

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
 • Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel o vadě před převzetím Zboží věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Objednatel nemá právo od Smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového Zboží, pokud nemůže Zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.
 • Postup uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)
  • Objednatel je povinen vadu u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit; neoznámil-li Objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jeho nároky z případného vadného plnění Dodavatele zanikají. V reklamaci Objednatel sdělí Dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil.
  • Uplatněním vady u Dodavatele (reklamací) se Objednatel nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu Zboží. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.
  • Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Objednatel odesláním oznámení o reklamaci Dodavateli na jeho poštovní adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP, případně prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu Dodavatele uvedenou na jeho Webové stránce, nebo použité k objednání Zboží. V oznámení o reklamaci Objednatel uvede následující informace:
 1. jakého Zboží se vada týká,
 2. popis vady, její povahu a výskyt, nebo alespoň jak se vada projevuje;
 3. zvolený nárok z vadného plnění;
 4. své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro vyřízení reklamace.
  • Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Dodavatel potvrdí přijetí oznámení o reklamaci.
  • Dodavatel písemně potvrdí Objednateli, kdy Objednatel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje. Dále Dodavatel Objednateli písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 5. Záruka
  • Dodavatel poskytuje na Zboží obecnou záruční dobu v délce 24 měsíců, pokud výslovně není v jeho nabídce nebo na Zboží uvedena delší, či kratší záruční doba (dále jen „Záruka“).
  • Jestliže je jako způsob dodání Zboží určen osobní odběr na odběrném místě nebo doručení Dodavatelem, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží; bylo-li jako způsob dodání Zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná Záruka běžet od dojití Díla do místa určení; je-li místem převzetí zboží Objednatelem tzv. výdejna, začíná běžet Záruka až okamžikem převzetí Zboží Objednatelem.
 • Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem
  • Objednatel, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od Smlouvy, jestliže byly Služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže Objednatel, který je Spotřebitelem odstoupit ani od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele, který je spotřebitelem, nebo pro jeho osobu.
  • Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a považuje se za zachovanou, pokud Objednatel, který je Spotřebitelem, v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
  • Pro odstoupení od Smlouvy může Objednatel, který je Spotřebitelem, využít vzorový formulář poskytnutý Dodavatelem, který tvoří přílohu VOP a je dostupný na Webové stránce. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Dodavatele uvedenou na Webové stránce, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Objednateli, který je Spotřebitelem, bezprostředně v textové podobě potvrzeno.
  • Objednatel, který je Spotřebitelem, je srozuměn s tím, že náklady vrácení Díla nese Objednatel, který je Spotřebitelem.
  • Do 14 dnů od odstoupení vrátí Dodavatel Objednateli, který je Spotřebitelem všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Objednatel, který je Spotřebitelem, souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.
  • Odstoupí-li Objednatel, který je Spotřebitelem, od Smlouvy a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele, který je Spotřebitelem, začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Dodavateli poměrnou část sjednané Ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná Cena služeb nepřiměřeně vysoká, uhradí Objednatel, který je Spotřebitelem, Dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 1. Ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů Objednatele – fyzické osoby se řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé jako GDPR. Obecné podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je dostupný na Webové stránce.
  • Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:

 1. jméno, příjmení, datum narození, případně i akademické tituly,
 2. IČO a DIČ
 3. údaje o trvalém, případně i přechodném pobytu,
 4. lokační údaje, jako je adresa místa doručení Zboží, fakturační adresa, elektronické adresy a podobně, týkající se prodeje a dodání Zboží.

Vzhledem k možné potřebě zpracování nezbytného pro účely zákonem daného plnění povinností a výkon zvláštních práv správce údajů budou zpracovávány osobní údaje zvláštních kategorií, definované v článku 9 GDPR (citlivé osobní údaje) vždy jen v rozsahu nezbytně požadovaném zákonem.

 • Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je Dodavatel. V záležitostech ochrany osobních údajů může Objednatel kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Dodavatele, nebo přímo Dodavatele.

Na základě uzavřené Smlouvy bude Dodavatel zpracovávat osobní údaje Objednatele – fyzické osoby:

 • Se souhlasem Objednatele ke zpracování osobních údajů pro účely, neuvedené v těchto VOP;
 • Nezbytné pro splnění Smlouvy, kterou Objednatel s Dodavatelem uzavřeli (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů);
 • Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Dodavatele jakožto správce vztahuje:
 • Nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (např. poskytnutí Vašich osobních údajů zdravotnickému zařízení v případě protiepidemiologických opatření a podobně);
 • Nezbytné pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (např. osobní údaje vyžadované státními úřady, jako jsou finanční úřady a podobně).

Osobní údaje budou zpracovávány v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Dodavatele, jakožto správce osobních údajů nebo třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě) zejména pro tyto účely:

 • vedení seznamů osob, se kterými jsou řešeny jejich nároky a požadavky;
 • vedení seznamů osob, se kterými jsou řešeny civilní spory; jiná soudní řízení, exekuce, vymáhání pohledávek a podobně.

Osobní údaje Objednatele nebudou bez jeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

 • Doba zpracování osobních údajů a další související informace

Osobní údaje Objednatele budou zpracovávány nejméně po dobu trvání Smlouvy a následujících pět let po skončení trvání Smlouvy, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou (např. údaje související s daňovými předpisy po dobu 10 let).

Po dobu zpracování osobních údajů Objednatele, má Objednatel právo [založené na ustanovení článku 13, odstavec 2) GDPR] požadovat od Dodavatele, jakožto správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy Dodavatele, či třetích osob.

Objednatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu [podle článku 6, odstavce 1, písm. a) nebo článku 9 odstavce 2 písm. a) GDPR, což je souhlas se zpracováním tzv. citlivých osobních údajů], aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Svá práva (včetně práva podat námitku) Objednatel uplatní u Dodavatele, jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím elektronické pošty.

Pokud se bude Objednatel domnívat, že při zpracovávání jeho osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

Poskytnutí osobních údajů Objednatele je zákonným či smluvním požadavkem, souvisícím s připravenou nebo již uzavřenou Smlouvou mezi Dodavatelem a Objednatelem a Objednatel má povinnost svoje osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje neposkytne, ačkoli jsou nezbytné pro řádný vznik Smlouvy nebo ochranu oprávněných zájmů Dodavatele, nebude možné s Objednatelem příslušnou Smlouvu uzavřít.

Při zpracování osobních údajů u Dodavatele nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

 • Doplňující informace

Osobní údaje Objednatele budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic Dodavatele, jeho zaměstnanců, nebo sjednaných externích pracovníků a na zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou zabezpečeny průběžně aktualizovaným šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně Dodavatele. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k osobním údajům Objednatele.

Přístup k osobním údajům Objednatele mají pouze zaměstnanci, nebo sjednaní externí pracovníci Dodavatele, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

 1. Komunikace a doručování
  • Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem VOP. Za způsob doručování, které je vůči druhé smluvní straně účinné, považují Smluvní strany osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které Smluvní strany již v komunikaci použily nebo uvedly ve Smlouvě.
  • Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení nebo dnem doručení potvrzeným na doručence.
  • Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou 24 hodin po jejím odeslání, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
  • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, poštovní služby atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, nebo ceníku příslušného poskytovatele zasílatelských služeb, které Objednatel používá, a nejsou hrazeny Dodavatelem.
 2. Závěrečná ustanovení
  • Tyto VOP jsou zveřejněny na Webové stránce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Objednatelem.
  • Dodavatel je oprávněn využít k poskytování služeb i třetích osob, za jejichž činnost však odpovídá.
  • Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právním řádem.
  • Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Dodavatelem vzniklou v souvislosti se Smlouvou jakékoli třetí osobě, ledaže by v konkrétním případě toto omezení postoupení pohledávek zákon výslovně zakazoval. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Dodavatele. Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu Dodavatele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze Smlouvy.
  • Smluvní strany jsou povinny bezodkladně informovat druhou Smluvní stranu o všech skutečnostech, které by mohly být pro druhou Smluvní stranu důležité, ledaže by podávání takových informací bylo v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
  • Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz.
  • Nevynutitelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení Smlouvy a VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení konkrétní smlouvy a VOP. V případě, že jakýkoliv takovýto oddíl, část, článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními předpisy) nebo být označeno za zdánlivé, provedou Smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části Smlouvy, respektive VOP, jež pozbyla platnosti.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020.

Kontaktní údaje Dodavatele:

adresa pro doručování:

Sun Drive Communications s.r.o.

Mendlovo nám. 907/1a

603 00 Brno

adresa elektronické pošty: info@sd-c.cz

telefon:   +420 543 332 033

Zpět do obchodu